हौशी मिल्फ, पॅन्टीहोज मध्ये मॉडेलिंग करण्यासाठी प्रेम करत आहे